Jouw bedrijf is klaar voor de groeiende focus op ESG dankzij OGSM

OGSM voor ESG

Bedrijven krijgen van alle instituties het meeste vertrouwen van mensen, en er wordt steeds meer van ze verwacht dat ze een grotere rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen, aldus de wereldwijde Edelman vertrouwensbarometer. Ook investeerders, opdrachtgevers, werknemers en andere stakeholders hechten steeds meer waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De wereld verandert nu een steeds groter aantal bedrijven, investeerders en consumenten zich inzet om duurzame producten en diensten te creeëren en ondersteunen. En die MVO-prestaties worden steeds vaker gemeten door een set van criteria en rapportagestandaarden die ESG genoemd wordt.

OGSM voor jouw CSR- of ESG-plan

Waar MVO- of ESG-beleid vroeger nogal eens cosmetisch was, worden bedrijven steeds meer aangesproken op hun duurzaamheidsprestaties door investeerders, medewerkers en consumenten. Hoe presenteer je je ESG-plannen op een samenhangende manier aan deze stakeholders? En hoe monitor je de actuele resultaten, wanneer ESG-metingen vaak buiten de traditionele BI-systemen vallen? OGSM biedt oplossingen!

What Does Esg Stand For?

Jouw ESG-plan gestructureerd met OGSM

OGSM helpt je jouw ESG-plan te structureren. Volg deze systematische en gedisciplineerde werkwijze om jouw strategie te laten aansluiten op ESG-criteria en hem uit te voeren. OGSM bestaat uit een Objective, Goals, Strategies, KPIs & Actions (ook wel Dashboard en Action Measures genoemd). Dit zijn de bouwstenen van elk effectief businessplan, en ze zullen je helpen om de doelstellingen van jouw bedrijf op een duidelijke manier te koppelen aan ESG-criteria.

ESG-data rapporteren voor bedrijven

Bedrijven die ESG-resultaten rapporteren verhogen hun mate van transparantie door kwantitatieve en kwalitatieve data te overleggen op drie gebieden: environmental (omgeving), social (maatschappij), en corporate governance (sturing en beheer).

Door data op deze ESG-criteria vrijwillig vrij te geven, reflecteren bedrijven op hun duurzaamheidsimpact en zijn ze transparant naar investeerders, consumenten en andere stakeholders over hoe zij risico’s mitigeren en financiële stabiliteit op de lange termijn garanderen.

Bedrijven die hun maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheden serieus nemen bereiken betere resultaten en zijn weerbaarder. Een studie van investeerder BlackRock toont dat 81% van de bedrijven met sterkere ESG-profielen beter presteerden dan de controlegroep in 2020, ondanks de coronacrisis. Hun sterke ESG-prestaties worden ook gewaardeerd door investeerders, die deze bedrijven verkiezen boven hun minder ESG-bewuste concurrenten.

Voorbeeld-ESG in OGSM

ESG Environmental

Het bedrijf laat zien hoe ze klimaatverandering, CO2-uitstoot, lucht- en waterkwaliteit, ontbossing, energie-efficiëntie, afvalbeheer, vervuiling, biodiversiteit en behoud van natuurlijke hulpbronnen meenemen in hun strategie. Het plan beschrijft de maatregelen die het bedrijf treft om hun milieu-impact te beheersen.

Voorbeeld: Environmental plan in OGSM

Environment krijgt in de meeste ESG-plannen de meeste aandacht. Het voorbeeld hieronder toont een uitgebreid Environmental plan in OGSM van een vastgoedbedrijf. De OGSM is onderverdeeld in twee onderliggende Environmental plannen, één voor klimaatmitigatie en één voor klimaatadaptatie. Klimaatmitigatie is gericht op CO2-reductie, terwijl Adaptatie gericht is op het managen van klimaatrisico’s voor hun vastgoedportfolio.

Het vastgoedbedrijf wilde meer inzicht verkrijgen in hun bijdrage aan de CO2-reductiedoelen. De OGSM-methode hielp hen om al hun projecten te structureren en KPI’s te ontwikkelen om CO2-reductie te meten. Dat betekent niet dat er niet eveneens ruimte is voor leuke initiatieven om mensen op een luchtige manier te inspireren. Wanneer de projecten in gang gezet zijn, kunnen specifieke plannen voor klimaatadaptatie worden toegevoegd, om de klimaatrisico’s voor het portfolio te evalueren en verlagen. Met OGSM levert dit bedrijf een integrale en volledige duurzaamheidsstrategie op.

&Quot;&Quot;

ESG Social

Het Social element van een ESG-plan geeft informatie over hoe een bedrijf omgaat met zijn werknemers, klanten en de bredere maatschappij. Aspecten hiervan zijn databescherming en privacy, arbeidsomstandigheden, betrokkenheid van werknemers, relaties met de gemeenschap, mensenrechten, gender en diversiteit.

Voorbeeld: Social plan in OGSM

Veel bedrijven willen investeren in sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar het lukt ze niet altijd om hun aspiraties te vertalen naar concrete acties. De belangrijkste uitdaging is om in contact te blijven met directe stakeholders – klanten en medewerkers – en aandacht te houden voor hun behoeften. Het voorbeeld hieronder toont hoe een vastgoedbedrijf een Social strategie richt op het welzijn en de woonkwaliteit van hun huurders, en hoe ze hun beloften hard maken met meetbare KPI’s, zoals vierkante meters groene ruimte per gebouw en projecten om meer betaalbare woningen beschikbaar te maken.

&Quot;&Quot;

ESG Governance

Governance heeft betrekking op de transparantie van bedrijfsethiek en -cultuur en processen en procedures rondom goed bestuur. Relevante factoren zijn hier o.a. leiderschap, compositie van het bestuur en raad van toezicht, auditcommissie, het tegengaan van omkoping en corruptie, rechten van aandeelhouders en interne controles.

Voorbeeld: Governance plan with OGSM

Goed bestuur moet leiden tot besluitvorming die een afweging maakt tussen de belangen van alle stakeholders: inclusief klanten, werknemers, wet- en regelgevers, lokale gemeenschappen en aandeelhouders. Hieronder zie je een OGSM-strategie voor stakeholders. Deze strategie, ‘transitie naar groene financiering’, vermindert de rentekosten, leidt tot qualificatie voor een Green Bond, voegt waarde toe voor aandeelhouders en toont aan dat CSR niet alleen bestaat om de planeet te redden, maar ook financieel winstgevend kan zijn.

&Quot;&Quot;

Transparante organisaties realiseren hun ESG-plan met OGSM

Tientallen organisaties hebben al overtuigende ESG-plannen gepresenteerd aan hun stakeholders met OGSM. Wij kunnen je helpen om de eerste stappen te zetten en we kunnen voorbeelden met je delen, zodat je van start kunt gaan om je duurzaamheidsambities te realiseren.

Veelgestelde vragen over ESG

ESG is een afkorting van Environmental, Social en Governance. Dit zijn de drie relevante dimensies voor Corporate Social Responsibility: zakendoen op een manier waar de samenleving als geheel van profiteert.

Meer en meer bedrijven hebben een ESG-plan: dit bevat alle doelen en acties die ze hebben gedefinieerd om hun CSR prestaties te verbeteren. Niet alleen wet- en regelgeving, maar ook andere stakeholders als werknemers en consumenten zien ESG-beleid als steeds belangrijker.

Stakeholders waarderen bedrijven meer wanneer ze voldoen aan de hoogste standaarden op duurzaamheidsgebied in de breedste zin. Environmental, Social and Governance is een goed model om hier invulling aan te geven.

Er zijn verschillende formats beschikbaar, maar wij adviseren OGSM om jouw ESG-plan op een samenhangende manier in te vullen en de voortgang te monitoren.

OGSM Software bespaart je veel tijd, door automatisch de data te verzamelen van de eigenaars van specifieke KPI’s en acties. Je kunt de actuele status van je ESG altijd inzien in de software.

Navigatie