Cascaderen met OGSM

Een OGSM cascaderen: wat betekent dat?

OGSM biedt organisaties een systematisch en gedisciplineerd, maar eenvoudig proces om een bedrijfsstrategie te ontwikkelen, te communiceren en in praktijk te brengen. Het stelt de verschillende organisatieonderdelen in staat te focussen op een beperkt aantal belangrijke doelen.

Het formuleren en realiseren van de strategie is echter niet alleen iets voor het management of de bovenste laag van de organisatie. Net als bij de ‘normale’ doelstellingen in een bedrijf is het daadwerkelijk uitvoeren van de (OGSM-)strategie alleen mogelijk als deze wordt ‘doorvertaald’ of uitgesplitst naar de verschillende (buitenlandse) divisies, afdelingen, teams of zelfs individuele medewerkers. Dat proces van ‘doorvertalen’ of uitsplitsen noemen we cascaderen.

Hoe ziet het eruit als je een OGSM cascadeert?

In essentie is cascaderen niet meer dan je je hoofddoel (de Objective) opsplitst in aantal kleinere subdoelen die (indien gerealiseerd) samen ‘optellen’ tot het hoofddoel. Die subdoelen zijn daarmee feitelijk de Objectives van een of meer lagergelegen OGSM’s. 

De Strategies van de OGSM op het hoogste niveau worden dan ‘doorvertaald’ naar het relevante niveau van de onderliggende OGSM. Een klantstrategie op het niveau van de organisatie kan bijvoorbeeld worden geconcretiseerd in een marketingstrategie voor de marketingafdeling. Kortom: door te cascaderen maak je doelen concreet en behapbaar voor de organisatie; afdelingen en medewerkers kunnen werken aan (sub)doelen die ze kunnen overzien en die voor hen ook realiseerbaar zijn. Maar dat alles zónder dat het hoger strategisch doel uit het zicht raakt. 

Wanneer je je plannen cascadeert naar verschillende niveaus van de organisatie, moet je bepaalde elementen ook ‘vastzetten’ die op elk niveau terugkomen. Wanneer organisaties cascaderen over de lijnorganisatie (geografische of operationele afdelingen of segmenten), adopteren ze vaak de Goals en Strategies van de overkoepelende OGSM. Op deze manier is het goed zichtbaar hoe de bijdrages van alle onderliggende units optellen tot de hogere doelen van de organisatie. De bedrijfseenheden moeten wel enige flexibiliteit houden rondom hun Dashboard en Action Measures om effectief te kunnen cascaderen.

‘Buitenbeentjes’ en specifieke divisies voor nieuwe innovaties of ontwikkelingen hebben vaak een eigen OGSM. Functionele of stafafdelingen hebben vaak weinig directe invloed op de business Goals, en ze hanteren vaak ook andere Strategies dan de lijnorganisatie. Vice versa geven de Strategies van de lijnorganisatie vaak strategische richting aan de functionele afdelingen als HR, quality control of IT. Door een OGSM over de lijnorganisatie te cascaderen en Goals en Strategies (deels) te verankeren, wordt het heel duidelijk voor deze afdelingen wat de prioriteiten van de lijnorganisatie zijn. Moeten er trainingen gedaan worden dit jaar? Of heeft het digitaliseren van bepaalde processen prioriteit? De Goals en Strategies zijn de ‘satéprikker’ waaraan alle plannen samengeregen worden. Zo ben je verzekerd van optimale afstemming tussen de business-vraag en de stafcapaciteit.

Op welke manieren kun je een OGSM cascaderen?

Er zijn meerdere manieren om een OGSM-strategie te cascaderen. Deze vallen grofweg in twee typen uiteen:

Cascaderen per afdeling

Wanneer je een strategische doelstelling opknipt in subd-Elen, bijvoorbeeeld per land, region, afdeling of team, dan nomen we dit ‘vertikale’ cascadering. Een opdeling in de verschillende fases van de Klantreis is een andere voorbeeld van vertikale cascadering.

Cascaderen over tijd

Een tweede optie is om je OGSM over tijd te cascaderen. Veel organisaties maken een OGSM-plan voor de middellange termijn (3-5 jaar), en casaderen deze vervolgens in jaarplannen die optellen tot de langetermijndoelen. Op deze manier kun je geleidelijk toe werken naar je Objective. Je kunt Strategies gebruiken als “handhaven”, “groeien” and “veranderen” voor verschillende elementen van de organisatie. Het plan voor het eerste jaar is er dan meestal op gericht om de gewenste verandering te definiëren, de strategie op poten te zetten en iedereen mee te nemen in het proces. Jaar 2 wordt besteed aan het versterken van strategische uitvoeringsprocessen en het doorvoeren van benodigde verbeteringen in de organisatie, en in jaar 3 ga je de organisatie bijvoorbeeld laten groeien op basis van deze vernieuwingen. Wanneer je een langetermijn-OGSM cascadeert in jaarplannen, hebben deze jaarplannen unieke Objectives die de doelstellingen van dat specifieke jaar vaststellen, en worden de Strategies gedefinieerd om die te bereiken.

Ogsm Cascaderen

Cascaderen per scenario

Daarnaast kun je OGSMs ook ‘cascaderen’ of uitwerken per verwacht scenario. Dit is geen pure cascade of uitsplitsing van je plan, maar hier maak je een strategisch plan bijvoorbeeld voor verschillende groeiscenario’s. Het voordeel is dat je dan al van te voren nagedacht hebt over hoe je met deze scenario’s om kunt gaan, zodat je snel kunt schakelen als deze zich voordoen.

&Quot;&Quot;

Cascadering met OGSM-software

OGSM-software biedt een gebruiksvriendelijk platform dat het proces van cascadering van jouw OGSM door je hele organisatie vereenvoudigt. Deze video legt uit hoe je een horizontale en verticale cascade maakt met behulp van OGSM Software.

Wat is de beste manier om een OGSM-strategie te cascaderen?

Belangrijk is om te weten dat er niet één ideale manier is om een OGSM-strategie te cascaderen (hoewel we een indeling op louter ‘afdelingen’ af te raden valt, vanwege het levensgrote risico dat daarmee onbedoeld ‘schotten’ worden opgeworpen of cascovorming wordt bevorderd). Voor een bedrijf dat regionaal georganiseerd is zal een ‘regionale’ cascadering het meest voor de hand liggen. Maar ook een cascadering op ‘productgroepen’ zou kunnen werken. 

Wel hebben alle vormen van cascadering één gemeenschappelijkheid: ze zijn eigenlijk alleen maar goed te ‘managen’ (d.w.z. ‘stuurbaar’) met behulp van enige vorm van OGSM-software. Immers, het gaat al gauw om heel veel data van afzonderlijke onderdelen, die gemonitord moeten worden zodat steeds vastgesteld kan worden in hoeverre ze ‘optellen’ naar het uiteindelijk strategisch doel. Ook maakt het gebruik van OGSM-software het veel eenvoudiger om rapportages te genereren.

Navigatie