Wat is Business Model Canvas?

In 9 stappen een Business Model Canvas maken

Business Model Canvas (BMC) is een strategisch managementtool om snel en eenvoudig een businessmodel, product of dienst te definiëren en te communiceren. BMC biedt een sjabloon op één pagina waarmee u de fundamentele elementen van een bedrijf of product kunt doornemen en uw ideeën op een samenhangende manier kunt structureren.

Business Model Canvas uitgelegd

Een BMC heeft 9 elementen: sleutelpartners, sleutelactiviteiten, sleutelbronnen, waardeproposities, klantrelaties, kanalen, klantsegment, kostenstructuur en inkomstenstroom.

&Quot;&Quot;

Waarom een Business Model Canvas gebruiken?

Bij BMC draait alles om het definiëren van uw businessmodel of het definiëren van een product of dienst die uw organisatie aanbiedt. U kunt BMC gebruiken als een stapsgewijze handleiding voor het ontwikkelen van een compleet businessmodel, product of dienst. Een BMC kan ook dienen als belangrijke basis voor uw strategisch plan in OGSM, omdat het u helpt na te denken over een aantal belangrijke factoren voor uw strategieën.

Hoe maak ik een Business Model Canvas?

De Business Model Canvas template bestaat uit 9 verschillende onderdelen waar je over na moet denken en die zo concreet mogelijk moet definiëren. Hieronder lichten we elk van de onderdelen kort toe:

1. Sleutelpartners: dit zijn uw relaties en strategische allianties met andere bedrijven en leveranciers. Deze relaties kunnen u helpen bij het verwerven van middelen, het verminderen van risico’s en het optimaliseren van economieën. Partnerschappen kunnen u helpen te innoveren en op te vallen in de markt, beter te presteren dan de concurrentie en/of de verkoop te verhogen.

2. Kernactiviteiten: Dit zijn de belangrijkste activiteiten die uw bedrijf moet uitvoeren om uw businessplan te laten werken. De kernactiviteiten van een bedrijf kunnen bestuurlijk of operationeel zijn. U wilt in het kort de activiteiten beschrijven die de kern vormen van het functioneren van uw bedrijf, maar ga niet op alles in detail in.

3. Sleutelmiddelen: Dit zijn de middelen die u nodig heeft om waarde te creëren voor uw klanten. Ze omvatten alle activa die uw bedrijf nodig heeft om het bedrijf in stand te houden en te ondersteunen. Deze component omvat menselijke, financiële, materiële en intellectuele middelen.

4. Waardeproposities: Dit is de toegevoegde waarde die jouw dienst of product biedt. Het moet de belangrijkste reden zijn waarom klanten voor u zouden moeten kiezen in plaats van voor een concurrent. De waardepropositie moet een probleem, behoefte of wens van een klant adresseren.

5. Klantrelaties: om het voortbestaan en het succes van uw bedrijf te verzekeren, moet u het type relatie identificeren dat u met uw klantsegmenten wilt creëren. Dit element moet betrekking hebben op drie kritieke aspecten van de klantrelatie:

 • Hoe uw bedrijf nieuwe klanten krijgt;
 • Hoe uw bedrijf bestaande klanten zal overtuigen om haar producten te blijven kopen of haar diensten te blijven gebruiken;
 • Hoe uw bedrijf de omzet van zijn huidige klanten zal laten groeien.

6. Kanalen: Uw bedrijf kan zijn waardevoorstel via verschillende kanalen aan zijn beoogde klanten leveren. Effectieve kanalen zullen de waardepropositie van een bedrijf op een snelle, efficiënte en kosteneffectieve manier verspreiden. U kunt klanten bereiken via uw eigen kanalen (store front), partnerkanalen (grote distributeurs) of een combinatie van beide.

7. Klantsegmenten: verschillende klanten hebben verschillende behoeften en eisen. Het is erg belangrijk om ze te herkennen, zodat uw bedrijf zich effectief op nieuwe klanten kan richten en met succes de klantrelaties kan benutten zoals beschreven onder component 5.

8. Kostenstructuur: Elk bedrijf heeft kosten gekoppeld aan de kernactiviteiten, kernpartners en de kernmiddelen. Voor elke kost moet u bepalen of deze vast of variabel is, en direct of indirect.

 • Vaste kosten: Deze veranderen niet, ook niet als de productie toeneemt, b.v. huur betaald voor kantoorruimte.
 • Variabele kosten: ze nemen evenredig toe met het productievolume, b.v. materiaal- of arbeidskosten.
 • Directe kosten: ze zijn essentieel voor het creëren van het product of de dienst.
 • Indirecte kosten: Ze hebben geen directe link met uw waardevoorstel

9. Inkomstenstroom: dit beschrijft de manier waarop uw bedrijf inkomsten genereert uit elk klantsegment. Enkele mogelijke inkomstenstromen zijn gebruikskosten, productverkoop, abonnementskosten, licenties, advertenties, lease en makelaardij.

Nu je alle BMC-componenten kent, kun je een tabel maken met twee kolommen en negen rijen. Voer in de linkerkolom alle negen componenten van boven naar beneden in. Voer vervolgens in de rechterkolom de vereiste informatie voor elk onderdeel in.

BMC als voorbereiding op OGSM of OKR

We raden ten zeerste aan om het Business Model Canvas te gebruiken als een waardevol hulpmiddel voor uw strategische voorbereiding. Het Business Model Canvas biedt een gestructureerd raamwerk om de belangrijkste componenten, relaties en waardeproposities van uw organisatie te visualiseren en te beoordelen. Het stelt u in staat een uitgebreid inzicht te krijgen in uw bedrijfsmodel en gebieden voor verbetering of innovatie te identificeren.

Het Business Model Canvas is een tool om de essentie van je bedrijf in kaart te brengen. Dit is een mooie basis voor een strategisch plan in OGSM of OKR, waarmee u uw bedrijf naar een hoger niveau kunt tillen. Wil je leren hoe je een OGSM of strategisch plan moet invullen? Klik hier voor een stapsgewijze handleiding.

Andere hulpmiddelen om je voor te bereiden op OGSM

Voordat u een strategisch plan opstelt, is het essentieel om de huidige situatie van uw organisatie grondig te analyseren en te evalueren, inclusief de uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd en de beschikbare kansen. Bedrijfsmodellen dienen als waardevolle hulpmiddelen om een beknopt overzicht te geven van de status van uw organisatie, zodat u effectief uw strategische richting kunt bepalen. We raden ten zeerste aan om de volgende tools te gebruiken als fundamentele voorbereiding op uw OGSM (doelstellingen, doelen, strategieën en maatregelen):
 1. SWOT-analyse: voer een uitgebreide analyse uit van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van uw organisatie. Deze beoordeling helpt bij het identificeren van interne capaciteiten en externe factoren die van invloed kunnen zijn op uw strategische planning.
 2. PESTEL-analyse: Evalueer de politieke, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en juridische factoren die van invloed zijn op uw branche en organisatie. Deze analyse geeft een breder inzicht in de externe omgeving en de potentiële impact ervan op uw strategische beslissingen.
 3. Concurrentieanalyse: Beoordeel de sterke en zwakke punten, de marktpositie en het aanbod van uw concurrenten. Als u het concurrentielandschap begrijpt, kunt u differentiatiegebieden identificeren en effectieve strategieën ontwikkelen om een concurrentievoordeel te behalen.
 4. Marktonderzoek: Verzamel relevante gegevens en inzichten over uw doelmarkt, inclusief klantvoorkeuren, trends en behoeften. Deze informatie zal uw strategische doelstellingen informeren en uw besluitvormingsproces begeleiden.
 5. Financiële analyse: bekijk de financiële prestaties van uw organisatie, inclusief omzet, kosten, winstgevendheid en cashflow. Het analyseren van financiële gegevens geeft inzicht in de financiële haalbaarheid van uw strategische initiatieven en helpt bij het stellen van realistische doelen.
 6. De BCG-matrix (Boston Consulting Group) is een handig hulpmiddel voor portfolio-analyse en kan worden gebruikt als aanvullend hulpmiddel bij het opstellen van uw OGSM (Objectives, Goals, Strategies, and Measures). De BCG-matrix categoriseert de producten of diensten van uw organisatie in vier kwadranten op basis van hun marktgroeipercentage en relatief marktaandeel.
Door gebruik te maken van deze tools kunt u cruciale informatie en inzichten verzamelen voor de ontwikkeling van uw OGSM en zorgen voor een solide basis voor uw strategische planningsproces.

Download uw canvas-sjabloon voor uw bedrijfsmodel

Het beschrijven van uw organisatie met behulp van een Business Model Canvas (BMC) biedt een beknopt startpunt voor uw OGSM-raamwerk (Objectives, Goals, Strategies and Measures). Met de BMC vat u de startpositie van uw organisatie samen op één canvas. Download hier ons strategisch sjabloonpakket om te beginnen met het beschrijven van uw organisatie met behulp van de BMC.

Veelgestelde vragen over Business Model Canvas

Een Business Model Canvas (BMC) is een sjabloon om snel en eenvoudig een businessmodel, product of dienst te communiceren. In 9 stappen wordt een BMC gemaakt, met als resultaat een eenvoudig overzicht van een businessmodel (geen businessplan!) op één pagina.

Een Business Model Canvas is een sjabloon voor een businessmodel. Het schetst welke producten of diensten u aanbiedt, wie uw klanten zijn, wat uw inkomstenstromen zijn, wat uw verkoopkanalen zijn, enzovoort. Het is een momentopname van uw huidige bedrijf of een business case voor een nieuw bedrijf.

Een strategisch plan, bijvoorbeeld in OGSM- of OKR-formaat, bevat kwantitatieve doelen, strategieën, KPI’s en acties om het plan uit te voeren. Een strategisch plan is een levend document met een eigenaar en wordt continu bijgestuurd op basis van data en learning.

Door een BMC te maken, kunt u uw bedrijfsmodel eenvoudig communiceren. Het is ook een nuttige voorbereiding op uw strategische planningsproces. Door de 9 stappen van het Business Model Canvas te doorlopen, krijg je belangrijke input voor je Strategies and Action Measures (OGSM) of je Key Results (OKR).

Zie hierboven voor meer informatie. De stappen zijn:

 1. Essentiële partners
 2. Belangrijkste activiteiten
 3. Belangrijkste bronnen
 4. Waarde proposities
 5. Klanten relaties
 6. Kanalen
 7. Klantsegmenten
 8. Kostenstructuur
 9. Inkomstenstroom

Pak wat papier of open je documenteditor en verdeel de pagina in twee kolommen, een smalle en een brede. Schrijf in de smalle linkerkolom elk van de 9 bovenstaande stappen. Voeg in de rechterkolom de relevante informatie voor elk item toe.

Hoewel zowel OGSM als Business Model Canvas (BMC) canvasmodellen zijn die worden gebruikt om een zakelijke uitdaging samen te vatten, hebben ze verschillende doelen. OGSM is een Change Canvas dat uw gewenste bestemming schetst en de strategieën om deze te bereiken. Het is actiegericht. Aan de andere kant is BMC een beschrijvend canvas dat een overzicht geeft van uw bedrijfsmodel.

OGSM en BMC vullen elkaar aan bij strategische planning. U kunt een BMC gebruiken om u voor te bereiden op uw OGSM door een basis te leggen en te zorgen voor afstemming binnen uw team met betrekking tot de fundamentele aspecten van uw organisatie. Het kan ook nuttig zijn om nieuwe teamleden snel aan boord te krijgen. Van daaruit kunt u uw wijzigingsplan ontwikkelen met behulp van OGSM om uw doelstellingen, doelen, strategieën en maatregelen te definiëren.

Navigatie